Propisi

 • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97) Vidi: čl.65. st.2. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015 )
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (NN 91/15) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu pri preradi nemetalnih sirovina (NN 10/86) Vidi: čl.22. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti na radu s tvarima koje sadrže poliklorirane bifenile, poliklorirane naftalene i poliklorirane terfenile (NN 7/89) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o bitnim tehničkim zahtjevima, sigurnosti i zaštiti pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja Republike Hrvatske  (NN 52/10)
 • Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu i kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (NN 40/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) - pretrazi CADIAL
   
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Vidi: čl.15. Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09) Vidi: čl.136. Zakona o hrani (NN 46/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (NN 84/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a (NN 26/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o procijeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 136/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 5/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 64/07) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 39/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za upotrabu i promet izvora ionizirajućeg zraćenja (NN 71/12) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)- pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osobnog ozračenja izloženih radnika i osoba izloženih medicinskom ozračenju, pregledu izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenja propisanih elemenata i provjere kvalitete, provjeri ispravnosti osobnih zaštitnih sredstava i opreme, provjeri ispravnosti mjernih instrumenata, mjerama osiguranja kvalitete, provjeri radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni radioaktivni izvori te sadržaju izvješća o nadzoru i mjerenjima, postupku izvješćivanja te obvezi vođenja evidencija, sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja (NN 127/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbu intervencije u izvanrednom događaju (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlaščivanja (NN 77/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanje svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja šteta za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti (NN 74/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost (NN 71/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (NN 74/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (NN 15/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 28/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13) - pretrazi CADIAL
 
 • Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 98/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja (NN 38/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja (NN 204/03, 91/07) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske roj: U-I-597/2000 od 20. ožujka 2002., 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o ustroju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (NN 31/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca (NN 89/01) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (NN 39/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za upotrabu i promet izvora ionizirajućeg zraćenja (NN 71/12) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)
- pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu, opsegu i rokovima mjerenja osobnog ozračenja izloženih radnika i osoba izloženih medicinskom ozračenju, pregledu izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te mjerenja propisanih elemenata i provjere kvalitete, provjeri ispravnosti osobnih zaštitnih sredstava i opreme, provjeri ispravnosti mjernih instrumenata, mjerama osiguranja kvalitete, provjeri radioaktivnog onečišćenja osoba, predmeta, okoliša, prostorija i zraka u prostorijama u kojima se obavljaju djelatnosti ili su smješteni radioaktivni izvori te sadržaju izvješća o nadzoru i mjerenjima, postupku izvješćivanja te obvezi vođenja evidencija, sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja (NN 127/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbu intervencije u izvanrednom događaju (NN 125/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlaščivanja (NN 77/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanje svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja šteta za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obavljanju nuklearne djelatnosti (NN 74/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti i zaštite za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu i razgradnju objekta u kojem se obavlja nuklearna djelatnost (NN 71/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije za obavljanje određenih poslova iz područja nuklearne sigurnosti (NN 74/06) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (NN 15/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 28/11) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o granicama ozračenja (NN 59/13) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 121/13) - pretrazi CADIAL
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN 46/02) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) - pretrazi CADIAL
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) - pretrazi CADIAL
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša (NN 75/02) Vidi: čl.238. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša (NN 70/08, 81/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu (NN 70/08) - pretrazi CADIAL
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 126/09) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) - pretrazi CADIAL
 • Odluka o objavljivanju Pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša (NN 154/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 57/10) - pretrazi CADIAL
 • Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (NN 34/07) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (NN 31/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila (NN 120/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina (NN 135/06) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama (NN 5/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu (NN 139/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (NN 145/08) - pretrazi CADIAL
 • Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša (NN 126/10) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (NN 126/10) - pretrazi CADIAL
 • Naputak o obrascu, sadržaju i načinu uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okolliša (NN 79/95) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (NN 114/08) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03) - pretrazi CADIAL
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN 2/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN 20/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN 44/04) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksi i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 71/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 95/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid (NN 120/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 120/04) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07, 48/09) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 77/07) - pretrazi CADIAL
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04) - pretrazi CADIAL
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (NN 9/14) - pretrazi CADIAL