Ispitivanja

1. Ispitivanja sredstva rada prema čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14)

Poslodavac je obvezan, u skladu s Zakonom o zaštiti na radu, njegovim provedbenim propisima, pravilima zaštite na radu, posebnim propisima, odnosno uputama proizvođača, obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za ispitivanje sredstava rada na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

2. Ispitivanja radne opreme prema čl. 9. Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Nakon postavljanja ili premještanja i prije početka korištenja, radnu opremu mora pregledati ovlaštena osoba i dati odobrenje za njeno puštanje u rad ili kada je to posebnim propisom predviđeno, ovlaštena osoba mora izdati ispravu iz koje je vidljivo da je radna oprema ispravno postavljena i da se može koristiti u skladu s uputama proizvođača odnosno na siguran način. Pojam radna oprema uključuje sve strojeve i uređaje (dakle i one koji nisu na listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima), postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta, alate, skele i druga sredstva za povremeni rad na visini.

Kako biste osigurali Vaša da rada oprema bude u ispravnom stanju, zbog racionalnosti (skupi kadrovi i oprema) preglede možete povjeriti stručnjacima Instituta za sigurnost Zagreb d.d.

Pravilnim održavanjem, pregledima i povremenim ispitivanjem radne opreme produžuje se vrijeme njene upotrebe, smanjuje rizik od nastanka ozljede na radu te smanjuju rizici materijalnih šteta radi zastoja proizvodnje i neispravnosti sredstva rada.

3. Ispitivanje u radnog okoliša čl. 45. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14)

Poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu, u skladu s ovim Zakonom, njegovim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima o zaštiti od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti.

Poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

  • radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
  • u radnom postupku nastaje prašina
  • u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
  • pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije
  • pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima
  • su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
  • je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.

Poslodavac je obvezan ispitivanja obaviti na način i u rokovima utvrđenim provedbenim propisima i pravilima zaštite na radu te posebnim propisima.
Iznimno, obveza ispitivanja postoji odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

4. Ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (hidrantskih mreža, vatrodojava, plinodojava, protupožarnih zaklopki i dr.) prema čl.40. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakonom o zaštiti od požara propisano je da se ispravnost sustava za dojavu i gašenje požara mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. udovoljava svim tehničkim, kadrovskim i materijalnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove provjere ispravnosti izvedenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih uređaja i instalacija za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija koji su propisani Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN br 44/12) te posjeduje ovlaštenja za obavljanje tih poslova izdana od nadležnog ministarstva.

5. Ispitivanja električnih instalacija

U svim radnim prostorijama koje koristi, poslodavac je dužan periodički ispitivati instalacije u rokovima utvrđenim tehničkim propisima te o tome posjedovati odgovarajuću dokumentaciju. Ta obveza proizlazi iz čl. 42 Zakona o zaštiti na radu, čl. 38. Zakona o zaštiti od požara te iz važećih hrvatskih normi za električne instalacije.

Institut za sigurnost Zagreb obavlja sve vrste ispitivanja pomoću kojih se dokazuje djelotvornost električnih instalacija (zaštita od neizravnog i izravnog dodira, isklapanje rastavnih uređaja, neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala, otpor izolacije i dr.) To uključuje preglede i mjerenja, odnosno iznalaženje vrijednosti pomoću prikladnih mjernih instrumenata, a koje se ne mogu odrediti pregledavanjem.

6. Ispitivanje sigurnosne rasvjete (panik rasvjete)

7. Ispitivanja sustava zaštite od munje (gromobranskih instalacija)

Poslodavac je dužan periodički ispitivati gromobranske instalacije u rokovima utvrđenim tehničkim propisima te o tome posjedovati odgovarajuću dokumentaciju. Ta obveza proizlazi iz čl. 42 Zakona o zaštiti na radu, čl. 38. Zakona o zaštiti od požara te iz važećih hrvatskih normi i propisa za sustave zaštite od munje.

8. Ispitivanja sustava ventilacije

9. Ispitivanja niskonaponskih sklopnih blokova (razvodnih ormara)

10. Provjera uređaja za zaštitu od statičkog elektriciteta

U tehničko-tehnološkom procesima statički elektricitet javlja se pri transportu tekućina kroz cjevovode i crijeva, pri punjenju i pražnjenju spremnika i autocisterni, pri rukovanju praškastim tvarima kod pneumatskog transporta, ventilacijskih uređaja i sl. Kod prevelikog statičkog elektriciteta može doći do pražnjenja putem iskre pa je on potencijalni izvor požara, šteta i smetnji. Stoga je bitno sprječiti njegovo neželjeno skupljanje, a to se postiže odgovarajućim mjerama za zaštitu, koje je potrebno redovito nadzirati i ispitivati. Kada se skupljanje statičkog elektriciteta u proizvodnim procesima sprečava uzemljenjem, otpornost sustava uzemljenja treba mjeriti najmanje dva puta godišnje.

11. Pregled radnih prostorija i ispitivanja potrebna za minimalne tehničke uvjete