Izrada elaborata i projekata

1. Izrada procjene rizike na radu

Procjena rizika je najvažniji dokument s područja zaštite na radu jer predstavlja “sliku” zaštite na radu kod određenog poslodavca.
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, čl.18), poslodavac je obvezan, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika primjenjivati pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te poduzimati druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao bolju razinu zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan radnike i njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika na način propisan ovim Zakonom.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za izradu procjene rizika na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

2. Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom

Pri spomenu opasnosti i štetnosti od računala najčešće se vežu problemi s očima, kao što su zamućenje vida, zamor, bljeskanje i suhoća očiju. No računala i računalna oprema izvori su i mnogih drugih opasnosti, napora i štetnosti po narušavanje zdravlja kao što su različiti problemi mišićno-koštanog sustava i psihičko opterećenje, zbog čega nastaju bolovi u vratu i ramenima, oboljenja zbog učestalih ponavljanja relativno složenih i malih pokreta, glavobolje i stres.

Stoga je Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), uvedena obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom na kojima radnici rade više od 4 sata dnevno.

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisano je da se procjena izrađuje za sva radna mjesta, što znači da se za svakog radnika, odnosno za svaki pojedini radni stol s računalom i pripadajućom opremom, mora napraviti posebna analiza radnog mjesta s obzirom na propisane zahtjeve.

3. Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije postupak je utvrđivanja razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera. Dužni su je izraditi vlasnici, odnosno korisnici građevina i prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.
Procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka Instituta za sigurnost Zagreb s položenim odgovarajućim stručnim ispitima i dugogodišnim iskustvom na poslovima zaštite od požara.

4. Izrada plana zaštite od požara

Plan zaštite od požara je dokument koji su na osnovi izrađene procjene ugroženosti od požara dužni izraditi vlasnici, odnosno korisnici građevina i prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

5. Izrada plana evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja je dokument koji je dužan izraditi poslodavac za slučaj izvanrednog događaja (požar, eksplozija, potres, teroristički čin i dr.). Planom evakuacije i spašavanja utvrđuje se organizacija, postupci i mjere za organiziranje primjerenog načina evakuacije i spašavanja osoba i materijalnih dobara. Plan evakuacije treba sadržavati detaljne procedure koje treba primjeniti prilikom evakuacije.
Izrađujemo planove evakuacije i spašavanja za sve vrste građevina, a također na osnovu plana osposobljavamo osobe zadužene za provođenje evakuacije te provodimo vježbe evakuacije u svrhu poboljšanja djelotvornosti, znanja i reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

6. Izrada procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja

Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja su poslovi izrade procjene ugroženosti, izrade planova zaštite i spašavanja i izrada stručnih analiza i preporuka razvoja sustava zaštite i spašavanja.

Stručni poslovi u području zaštite i spašavanja djele se na dvije grupe (I i II):

I. Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi slijedećih dokumenata:

  • procjene ugroženosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za slučaj velikih nesreća i katastrofa
  • plana zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • raščlambe o praćenju stanja i izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • posebnog elaborata, proračuna i projekcije u sustavu zaštite i spašavanja za potrebe jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • operativnih planova zaštite i spašavanja pravnih osoba.

II. Poslovi u području zaštite i spašavanja na izradi vanjskog plana zaštite i spašavanja jedinice područne (regionalne) samouprave u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari.

Stručne poslove u području zaštite i spašavanja (I i II) grupe izrađuje tim stručnjaka Instituta za sigurnost Zagreb d.d. s položenim odgovarajućim stručnim ispitima i dugogodišnim iskustvom na poslovima zaštite i spašavanja.

7. Izrada plana izvođenja radova

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, čl.73), investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Izradu plana izvođenja radova možete povjeriti Institutu za sigurnost Zagreb. Naši inženjeri s položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova u graditeljstvu i stručnim ispitima stručnjaka zaštite na radu (koordinator 1 i 2), izrađuju planove koji osiguravaju bržu i bolju koordinaciju procesa rada, ekonomičnost i produktivnost uz maksimalnu brigu za zaštitu života i zdravlja radnika. U ovisnosti od vrste poslova koje obavljaju radnici, u planu se predviđaju mjere zaštite na radu u skladu s važećim propisima o zaštiti života i zdravlja radnika, vodeći računa o specifičnosti organizacije i načinu obavljanja poslova.

8. Izrada elaborata zaštite na radu za potrebe glavnih projekata

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, čl.73), investitor je obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad u skladu s posebnim propisom izradi elaborat zaštite na radu koji obuhvaća i razrađuje način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad.

9. Izrada pravilinika zaštite na radu

Pravilnik zaštite na radu je akt kojim poslodavac utvrđuje organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu uređena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Podloga za izradu ovog pravilnika je procjena rizika na radu.

10. Prostori ugroženi, onečišćeni smjesama zapaljivih i eksplozivnih plinova, para i prašina

  • Izrada tehničke dokumentacije, određivanje zona opasnosti
  • Izrada Ex priručnika , za električne i neelektrične uređaje
  • Priprema za nadgledanje Ex komisije
  • Mjerenja, ispitivanja električnih i munjovodnih instalacija

11. Izrada elaborata opremanja objekata i pogona propisanim znakovima sigurnosti i sigurnosnim uputama

12.Izrada plana i programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način

Program osposobljavanja je program na osnovu kojeg se provodi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Njime se preciziraju cilj, zadaci i sadržaji osposobljavanja. Izrađuje se na temelju procjene rizika, a mora obuhvaćati postojeće opasnosti i štetnosti, te načine kako se iste otklanjaju ili smanjuju.

Kao ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način, izrađujemo opće programe, koji su namijenjeni svim radnicima kod poslodavca, a služe da radnici budu upoznati s osnovama zaštite na radu te posebne, odnosno specijalističke programe, koji se odnose za određene radnike ovisno o pojedinim skupinama poslova ili radnim zadacima, a obuhvaćaju podatke o opasnostima, štetnostima i naporima na radom mjestu te postupke koje treba primjenjivati da bi se radnici od njih zaštitili.

13.Izrada općeg akta iz zaštite od požara

Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostore te stručne službe, moraju izraditi opći akt kojim utvrđuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara (pravilnik o zaštiti od požara).

14. Izrada izvedbenih projekata stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

15. Izrada sustava, plana i programa osposobljavanja

16. Izrada stručne literature za sve vrste osposobljavanja

17. Izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete