Osposobljavanja

1. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova

Temeljem čl. 27. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, i to:

  • prije početka rada
  • kod promjena u radnom postupku
  • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
  • kod uvođenja nove tehnologije
  • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
  • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Poslodavac je obvezan provesti osposobljavanje u slučaju promjene, odnosno pojave novih rizika, neovisno o tome je li s tim u vezi već izmijenio ili dopunio procjenu rizika.
Poslodavac je obvezan osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku. Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radniku koji prethodno nije osposobljen za rad na siguran način.
Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac je obvezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne dulje od 60 dana.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

2. Osposobljavanje za siguran rad s računalom

Obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način proizlazi iz čl. 7. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05). Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika koji rade s računalom za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.
Institut za sigurnost Zagreb d.d. provodi osposobljavanje prema programu koji osigurava da radnici budu upoznati sa svim okolnostima i zahtjevima glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom.

3. Osposobljavanje za rad na visini

4. Osposobljavanje za početno gašenje požara

Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama i stručnim službama moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Osposobljavanje provodimo temeljem ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osobi koja završi program, izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

5. Osposobljavanje poslodavca iz područja zaštite na radu

Prema odredbama Zakona o zaštiti na radu poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika Poslodavaci se osposobljavaju prema programu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) čije je trajanje najmanje 7 školskih sati. Treba napomenuti da se po tom programu moraju osposobiti svi poslodavci te i oni koji su potpisali ugovore s ovlaštenom osobom za obavljanje poslova zaštite na radu.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

6. Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

S obzirom da zbog svojih brojnih obveza poslodavac fizički ne može biti prisutan na svakom radnom mjestu te stoga ne može sam voditi brigu o svim obvezama u provedbi zaštite na radu, Zakonom o zaštiti na radu propisana je mogućnost da poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada.

Ovlaštenici moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika. Ovlaštenici se osposobljavaju prema programu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) čije je trajanje najmanje 7 školskih sati.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

7. Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu

Prema Zakonu o zaštiti na kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu.
Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.
Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća.
Ako je prema propisanim kriterijima kod poslodavca izabrano više povjerenika, oni između sebe biraju svoga koordinatora.
Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

Povjerenici se osposobljavaju prema programu Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) čije je trajanje najmanje 7 školskih sati.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. je ovlaštena ustanova za osposobljavanje za rad na siguran način na temelju rješenja nadležnog ministarstva u skladu s odredbama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/14).

8. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći u suradnji sa specijalistom medicine rada

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, čl.56) propisuje da je poslodavac obvezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obvezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
Na svakom radilištu i u radnim prostorijama gdje istodobno radi dva do 20 radnika, najmanje jedan radnik, te još po jedan do svakih sljedećih 50 radnika, mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći u skladu s pravilima zaštite na radu i u pisanom obliku dobiti obavijest da je određen za pružanje prve pomoći.
Poslodavac je obvezan osigurati sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, koji uvijek moraju biti dostupni, označeni i zaštićeni od neovlaštenog korištenja.

Institut za sigurnost Zagreb d.d. u suradnji s ordinacijom medicine rada organizira osposobljavanje za pružanje prve pomoći od strane doktora specijaliste medicine rada.

9. Stručna osposobljavanje za upis u radnu knjižicu (za rukovatelje viličarima, motornim pilama, mosnim i konzolnim dizalicama, hidrauličkim dizalicama, pri obradi drveta itd.)

10. Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja

Poslodavac je obvezan prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, čl.55) poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Poslodavac je obvezan broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

11. Osposobljavanje za utvrđivanje alhoholiziranosti radnika na radu